Bilgili, kültürlü, temiz ahlak ve nazik bir dil sahibi, birlikten, dostluktan, vefadan taraf, hayırhah düşünmesi ve sabırla, azimle çalışmasıyla, samimiyeti ve dürüstlüğü ile tanınmış Muhterem Şahin usta; 1970 Yozgat Akdağmadeni Davulbaz köyü doğumludur. İlkokulu köyünde, ortaokul ve imam hatip lisesini Akdağmadeni’nde, üniversiteyi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu.
31.10.2021 10:08
2 yorum
1.499 okunma
Şair-Yazar-Eğitimci: MUHTEREM ŞAHİN USTA
Durdu Şahin

Bilgili, kültürlü, temiz ahlak ve nazik bir dil sahibi, birlikten, dostluktan, vefadan taraf, hayırhah düşünmesi ve sabırla, azimle çalışmasıyla, samimiyeti ve dürüstlüğü ile tanınmış Muhterem Şahin usta;  1970 Yozgat Akdağmadeni Davulbaz köyü doğumludur. İlkokulu köyünde, ortaokul ve imam hatip lisesini Akdağmadeni’nde, üniversiteyi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu.

Öncelikle Yazardır

Öncelikle yazar özelliği ile tanınan yazarımız,  ilk yazısını 1986 yılında haftalık Bayrak gazetesinin okuyucu köşesinde yazdı. Anakara’da üniversitede bahse konu fakültede okurken yazarlığını da geliştirdi. Özellikle kendisi gibi okumaya, yazmaya, memleket meseleleri ile ilgilenmeye hevesli, milletin dertlerine duyarlı, idealleri kuvvetli, azim ve gayretleri sürekli arkadaşlarıyla kaldığı Anadolu Erkek Öğrenci Yurdunda yazma ve okuma çalışmalarını her bakımdan bereketlendirdi.

“Yazı, söz ve dilden sonra, insanoğlunun idrak ve hikmet imbiğinden süzerek elde eylediği en muhteşem bir kazanımdır Kadim medeniyetin ilk basamaklarından, aydınlanmanın ilk ayak seslerindendir. Yeryüzündeki değişim, gelişme ve ilerlemenin ilk işaret fişeği niteliğindedir.

Yazmak dünden bugüne köprü kurmaktır… Yazmak söz bahçesinden taze güller dermek, koklamaktır. “ diyerek yazmanın önemini en anlaşılır bir şekilde dillendirdi. (1)

“Bahaettin Karakoç ve Poetikası” İsimli Çalışması Çok Kıymetlidir

Bugün itibariyle de seviyeli yazarlar tarafından yazılan seçkin kitapları okuyup bilgi ve kültür iklimini çiçeklendiren, okuduklarına ve yazdıklarına uygun yaşamayı kendisine prensip kabul eyleyen usta yazarın yazarlıkta ilk ve belki de en önemli deneyimi, kendisini kültür, sanat ve edebiyat çevrelerine tanıtan fakülteden mezuniyet tezi “Bahaettin Karakoç ve Poetikası” üzerine isimli kıymetli çalışmasıdır. Yazarlığında bir merhale sayabileceğimiz bu çalışması günümüz şiirinin Dede Korkut’u, şiir üstadı ünlü şairimizi bihakkın tanıtmakla kalmamış, kendi yazarlık kabiliyetini de görünür eylemiştir.

Bu kabiliyeti ve yazmadaki kararlığı, azim ve gayreti Muhterem Şahin’i sürekli yazmaya yöneltmiş, hep ileri ufuklara doğru özgüvenle, özgür düşünerek ve özgün yazılar yazarak yüzlerce kadir kıymet bilen okurlara ve okurlarına ulaşmıştır.

Öyle ki yazmadaki gayret ve başarıları ustayı zamanla Çınar Gençlik dergisinin yayın koordinatörü, Akdağmadeni''nin Sesi dergisinin genel yayın yönetmeni eylemiş,  Çınar ve Anadolu Çınar dergilerinde düzenli bir şekilde yazmış, Çınar dergisinde Gönül İklimi isimli köşesini hazırlamış, genç yazarlardan öğütlerini esirgememiştir.

Yazma çalışmalarını her gün biraz daha kaliteli bir şekilde okurlarına sunan usta; o günden bugüne Bayrak, Çınar Güneysu, İnsanlığa Çağrı, Gençliğin Sesi, Ortak Çizgi, Gürses, Akdağmadeni’nin Sesi, Millî Gazete, Erciyes, Altınoluk, Yeni Asya, Gündüz, Sevgi Yolu, Maki, Alaca’nın Düşünce Ufku Birikim, Aşkın E Hali, Edebice, Genç Nokta gibi dergi ve gazetelerde şiirleri, denemeleri, hikâyeleri ile okurlara ulaşmış ve nihayet bir önceki yıl tamamen kendi inisiyatifindeki Genç Yürekler isimli üç ayda bir Ankara’dan Türkiye çapında okurlarına ulaştırılan kaliteli bir kültür, sanat ve edebiyat dergisine daha kavuşmuştur.

Kaliteli Bir Şairdir

Yazarlığı ile okurlarının fikirlerini besleyen, düşünme iklimlerini renklendiren yazarımız; ilk şiir kitabı Yüreğim Yayla Çiçeği ile de gönül ve hislerine tercümanlıkta bulunmuş, naif, düzgün ve Türkçenin kuralarına uygun bir tarz ve şekilde yürek bohçasındaki tertemiz gönül esintilerini meraklılarına sunmuştur.

Şiirle, şairle, sanat ile ilgili kıymetli görüşlerinden de tanıdığımız şairimiz, hakiki manada kaliteli bir şairdir.

Ankara'da ve İstanbul’dan dinleyicilerine ulaşan Bayrak FM’de “Şadırvan” ve “Gönül İklimi” adında edebiyat, sanat ve şiir programları hazırlamış ve başarıyla meraklılarına sunmuştur.

Birinciliğe Layık Görülen Şiirlerde İmzası Vardır

Şiiri her daim aklında ve gönlünde tutan, hiçbir zaman vazgeçmeyen lâkin şiirden de önemli bildiği değer ve görüşlere sahip usta;  farklı tarihlerde düzenlenen yarışmalara da katılmış,  “Burası Bozok yaylası” ve “ Son Ders” isimli şiirleri yarışmalarda birinciliğe layık görülüp ödüllendirilmiş, Dolunay Şiir Antolojisi, Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi, hazırladığım Günümüz Şairleriyle Gülşen’de Hasbihal (Röportajlar), Sevgi Yolu Şiir Antolojisi, Yazarlar ve Şairler Sözlüğü adlı antoloji ve kitaplarda şiirle, şairle, sanatla, sanatkârlıkla ilgili görüşleriyle de saygıdeğer okurlara, okurlarına görünmüştür ve halen görünmektedir.

Şair Bir Harf İşçisi ve Ses Dokuyucusudur

Şairle, şiirle ilgili konuşmalarında, yazılarında; “Şair, bir harf işçisi, bir ses dokuyucusudur. Şair, tepkisiyle, umuduyla, düşündükleriyle daha cesur ve daha kararlı bir insandır. Şair, daha ziyade yürekli bir gönül adamıdır. Şair gönül sazının bam telidir. “ (2), “Şiir, önemli bir sanat dalıdır. Duyu organlarımıza seslenen ender bir etkileşim vesilesidir. Tamamen bir dil hipnozudur. En güzel kelimelerin en uyumlu, en organizeli bir şeklide değerlendirilerek en kaliteli ve güzel bir bütünlüğe ulaşmaktır. Şiir, kelimelerin, seslerin, harflerin birlikteliği ile ulaşılan fikir ve his güzelliğidir. Nakış nakış işlenen gergeftir.” (3) diyerek, şairin, şiirin önemini belirtmeye çalışmaktadır. O’na göre “Şiir, harcandığı halde hiç tükenmeyen sadaka gibidir.”  (4) Yunus’un, Fuzuli’nin, Mevlana’nın, Akif’’in şiirleri gibi…” (5)

Daha Güzel ve Kaliteli Şiirlere Ulaşabilmeye Yönelik Öğütleri Önemlidir

Değerli şairimiz, günümüz şiirinin daha da gelişebilmesi, daha kuvvetli, daha usta şairlerin yetişip daha usta işi şiirlerin yazılabilmesine yönelik teklifler de sunmaktadır.

Şiirimiz ve şairlerimizle ilgili önemli gördüğümüz teklifleri özetle şöyledir:

“Anadolu’daki ümmiler de dâhil bütün şairler belirlenmelidir.

Devlet sanatçısı niteliğindeki şairlerin güvenceleri sağlanmalıdır.

Şairler farklı ve uygun zamanlarda buluşturulmalıdır.

Kişisel ve grup çalışmalarıyla gayret eyleyenler Kültür Bakanlığı tarafından teşvik eylenmeli, maddî bakımdan da desteklenmelidirler.

Dergi, kitap ve broşür gibi vasıtalarla bilgi akışı sağlamalıdır.

Her seviyedeki genç şairlerin ellerinden tutulmalı, onlar her daim değerli bilinmelidir.

Şiiri, sanatı bazı insanların tahakkümünden kurtarmak gerekir.

Türk klasikleri ve millî sanat kaynakları korunmalıdır.” (6)

Sanat ve Sanatkâr Anlayışı Millîdir

“Bir sanatçının ürününü anlamak, biraz da o sanatçının özel hayatını anlamakla ilgilidir. Mehmet Akif’in şiirlerini anlamak için o devri bilmek, Fuzuli’yi anlamak hayatını tahlil eylemek gibi… Sanatçının her bir hâli onu tanımamıza yardım eyler.” (7) sağlıklı ve sağlam ilkesinden hareketle tereddütsüz “Şiirle ve şairle ilgili görüşleri gibi sanat ve sanatkârlık anlayışı da özümüze uygundur ve yüzde yüz millîdir.” dediğimiz sanatkâr usta;Sanatkâr, insanı etkilemek niyetiyle mevut kaynağı şekillendirmeye çalışan şuurlu bir işçidir. Sanatkâr, insanüstü bir varlık değildir.”(8), genel bir tarifle “Sanat, ideolojinin estetik hüviyet kazanmasıdır.” (9) görüşüyle bizlere sanat ve sanatkârlık görüşünü şüphesiz doğru bir şekilde ulaştırmaktadır. Çünkü “ Millîlik, mukaddes bir kavramdır. Millîlik,  kıymetli ve değerli bir ideali haykırmaktır.

Mehmet Akif, İstiklâl Marşı’yla, Arif Nihat Bayrak şiiriyle, Fuzûli Su kasidesiyle millîdir. Millîlik, millet kavramıyla birlikte düşünülmelidir.” (10)

Millî Sanatçı, Yaşadığı Cemiyetin Özüne Uygun Çalışandır

Milli bir bakış açısının ve millî bir düşünüş şeklinin gereğine uygun konuşan ve yazan ustadır, usta. “Millî sanatçı, yaşadığı cemiyetin özüne uygun bir şekilde her daim çalışan, bu konuda sorumluğu kendinde gören vicdanî bir sestir. En kıymetli hasletler bunlarda görülür. Fedakârlık, feragat ve kaygı, birinci düsturlarıdır. Bu insanlar gönül adamlarıdır. Tarihi vazifelerini gereğine uygun başarmaya çalışırlar. Her daim umutlu ve yüreklidirler.

“Benim itikadım Müslümanlıktır. Sanatım da insanca ve Müslüman’cadır. “ (11) Millî sanatkâr, iradesini yüceler yücesinin iradesine tabii eyler. İşini milli bir ibadet gibi düşünür ve bütün gayretiyle çalışır.” (12) Dünün büyük sanatçılarının çoğunluğu dâhi idi, Allah dostu idi. Günümüzün sanatçıları ise medyatiktir, popülisttir.” (13) şeklinde özetlediği görüşleri, bugün de birçok kişi tarafından kabul gören görüşlerdir.

Usta Bir Eğitimcidir, Yöneticidir

“Şiir, şair, sanat, sanatkâr, millî sanat” konularındaki görüşlerini özetleyerek sunup “usta şair ve usta yazardır” dediğimiz Muhterem Şahin usta, aynı zamanda da usta bir eğitimcidir, usta bir yöneticidir.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezuniyetinin akabinde Mersin Gülnar Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği görevinde bulunmuş, severek, beğenerek, hakiki manada bir idealizmle Gülnar lisesinde öğrencilerine okumayı, yazmayı, ders çalışmayı, eğitimi, öğretimi sevdirmiş, ideal ve prensip sahibi, devlet, millet ve yurt sevgisiyle donanmış öğrenciler yetiştirmiştir.

Çeşitli sebeplerden kendi isteği ile Aksaray’da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlarına bağlı Bilge Erkek Öğrenci Yurdu’nun müdürü göreviyle çalışmış, bu kurumda da başarılı bir şekilde görevlerinin gereğini uygulamış, bilahare yine aynı başarısını sırasıyla Çorum’da Final, Uğur, Birey Dershanelerinde; Amasya’da Bahçeşehir Kolejindeki öğretmenliği ile göstermiş, eğitim faaliyetlerine katkı babından Serdem Yayınları’nı kurmuş, yönetim kurulu başkanı göreviyle KPSS, ÖSS ve LGS’ye yönelik deneme sınavları, soru bankaları, testler ve çeşitli dokümanlar hazırlamıştır.

Bir Süre Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın Genel Merkez Müdürlüğü Görevini de Deruhte Eylemiştir.

Bir süre Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın genel merkez müdürlüğü görevini de deruhte eylemiştir. Bugün itibariyle kültür, sanat, edebiyat vadisinde ilerleyen, okumanın, yazmanın, çizmenin, estetiğin, tefekkürün, ilmin, kitabın ve cümle güzel işlerin kuvvetlendirildiği; sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik ve üretkenliğin öncelendiği; bir hevesin, bir iştahın, bir karşıtlığın, bir kıskançlığın değil, şiire, sanata, edebiyata, millete faydalı eserler ulaştırmak gayesiyle hazırlanan Genç Yürekler isimli üç ayda bir okurlarına ulaşan an itibariyle 7. sayısı dergi yöneticilerine ulaşan bir kıymetli derginin editörü ve genel yayın yönetmenidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında (ÇSGB) Daire Başkanlığı Görevi Vardır

Mersin-Gülnar’da başladığı ve çeşitli illerde sürdürdüğü Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğini Çorum-Osmancık lisesinde noktalayıp Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine uzman göreviyle yeni işine başladığını bildiğimiz Muhterem Şahin usta; azimli, faydalı, kararlı ve dürüst çalışmalarıyla SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında Şube Müdürü V. (Eğitim Merkezi Müdürü), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında (ÇSGB) Yayın ve İletişim Daire Başkanlığı görevine kadar ulaşmış, bakanlık adına yayımlanan “ÇSGB Bülten” ve “Çalışma Dünyası” (hakemli dergi) adlı iki farklı derginin sorumlu yazı işleri müdürlüğü göreviyle çalışmış, “2013 Yılında Bakanlığımız” adında 10 dakikalık bir tanıtım filmi hazırlamıştır.

İngilizce, Arapça, Osmanlıca ve Farsça Eğitimi Görmüştür.

Yüreğim Yayla Çiçeği (Şiir, 2. baskı 2008), Türkçe Soru Bankası (KPSS’ye hazırlık, 2009), Güneşe Akan Nehir (Müşterek yayın, antoloji, 2011) isimli eserleri bulunan, Nehirler ve Köprüler (Deneme-makale) kitabı an itibariyle matbaada baskıda sırasını bekleyen Muhterem Şahin usta; İngilizce, Arapça, Osmanlıca ve Farsça eğitimi de görmüştür.

 

Netice

Az konuşup çok dinleyen, kaliteli, faydalı ve güzel yazı ve şiirler yazan, emeğe saygılı davranan, cümle erdemleri en hakiki şekliyle önemseyen, Hak dostlarına da, halk dostlarına da gönülden saygı gösteren, düşünen, inanan, farkına varan, efendi, dürüst, çalışkan, her devirde kendi kalan, özgürlüğünden taviz vermeyen, yurduna, devletine, milletine, millî ve manevi değerlerine sadık, samimi, sağduyulu, beden ve ruh sağlığına sahip, haysiyetli, karakterli lâkin kibirden her daim sakınan ve korunan, küsme, darılma nedir bilmeyen, bizi kuvvetli eyleyen dostluğu, vefayı, saygıyı, sevgiyi koruyup yüreklere demirleyen bir ustadır.

Din, devlet, vatan, millet ve bayrak aşkıyla donanmış, cömert, bilgili ve kültürlü, tarih şuuruyla kuvvetlenmiş insanları, mükemmel işleri takdir eyleyen, baktığı mesele ve konulara, güzellik ve güzel özelliklere yüreği ile bakan, ezanla,   Kur’an’la, şerefle, şanla, ilimle, hikmetle, ibadetle, cesaretle, imanla, mertçe doğru bildiği yolda inandığı şekilde yürüyen, birlik ve beraberliğe sevdalı usta bir yazardır.

Millîliği, millî sanatkâr ve sanatı, milli konuları bütün benliği ve güzelliği ile dillendiren, hece ile de serbest ölçüyle de şiirler yazabilen, “Yüreğim Yayla Çiçeği” diyen, yazdıklarını yazdığı kadar da güzel seslendiren, şiiri ve usta işi şiirleri bihakkın önemseyen, usta şairlere hürmette kusur eylemeyen, kendinin bendeniz için söylediği, “ Kısacası O, Türk milletinin ruh ve mâna köküne bağlı insanların mutabakatı için sanatını yüce ideallerle besledi” (Bkz. 25 Aralık 1990 Gürses gazetesi) şeklindeki değerlendirmesini benim de kendileri için söylediğim “Sanatını yüce idealler ile besleyen” bir usta şairdir.

Öğretmenlik göreviyle çalıştığı dönemlerde işini en güzel şekilde gören, örencilerine okumayı, yazmayı, yurt ve memleket meseleleri üzerine düşünmeyi, prensipli ve özgüvenle çalışmayı, ilkeli bir şekilde hareket eylemeyi, devletine, milletine, yurduna, ordusuna, bayrağına anasına, babasına ve cümle ecdadına saygılı davranmayı öğreten usta bir eğitimcidir.

Yıllar öncesinden de bugün de usta bir dergi yönetmenidir, editörüdür. Sayesinde yazdığı dergiler daha çok tanınmakta, hayır, ilim, hikmet ve güzelliğe ulaşmaktadır. Bugün itibariyle okurlara ulaştırdığı Genç Yürekler dergisiyle millî, manevi konuları nakış işlemekte,  genç şair ve yazarları tarihimize, törelerimize, örf, adet ve göreneklerimize, millî ve manevi kabullerimize, ilke ve ülkülerimize göre yetiştirmektedir.

Emrinde çalışanlara her daim dürüst ve adil davranan, kimseye kin gütmeyen lâkin söylenmesi gerekeni de usulüne uygun bir şekilde söyleyen, kendini de kendisin uhdesinde çalışanları da en güzel bir şekilde yetiştirmeye çalışan usta bir yönetici ve iletişim uzmanıdır.

Her daim milli, yerli, mütedeyyindir.

Kibarlık, temizlik, titizlik, nezaket, güvenilirlik, istikrar, istiklalini korumak, saf niyet, objektif düşünebilmek, vb konularında gıpta eyleyeceğimiz bir insandır.

İmanlı, kararlı, liyakatli, vicdanlı, işinin ehli bir öğretmendir. Merhametli, duyarlı, sakin, nefsine hâkimdir.

İnsaflı, ihlâslı, mazlum ve masumlardan taraf, yüce Allah'a kul, şanlı Peygamberimize ümmet, izzetli, itibarlı, iradeli, ileri görüşlü, vefalı ve fedakârdır.

Yürek bahçesi meyveli, gönül dünyası zengin, kazancı helal ve bereketlidir.

Ender rastlanır bir olgunluk abidesidir.

Örnek insan, meziyetli, faziletli, fazıl, naif, aydın ve anlayışlıdır.

Kendisini 32 yıldır tanıyorum ve 32 yıldır bu özelliklerini koruduğunu adım gibi biliyorum.

Allah sağlık, mutluluk ve başarılarını daim eylesin.

Allah korktuklarından korusun, umduklarına ulaştırsın.

Allah nazardan korusun.

Amin.

 

Faydalandığım Kaynaklar:

1) Muhterem Şahin, Yazının Işığında Geleceğe Yürümek, Genç Yürekler Dergisi, Yıl:2, Sayı: 6, s.4, Haziran-Temmuz- Ağustos 2021

2) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 115, Ankara 1995

3) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 114, Ankara 1995

4) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 117, Ankara 1995

5) Muhterem Şahin, Gönül İklimi, Çınar dergisi. s.27.

6) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 119, Ankara 1995

7) Bkz. 25 Aralık 1990 tarihli Gürses gazetesi

8) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 114 Ankara 1995

9) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 113, Ankara 1995

10) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 115, Ankara 1995

11) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 116, Ankara 1995

12) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 114, Ankara 1995

13) Bkz. Durdu Şahin, Günümüz Şairleriyle Gülşende Hasbihal, s. 116, Ankara 1995

 

...
Yorum Ekle
Adınız :
Başlık : Yorumunuz :
Dikkat! Suç teşkiledecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
2 yorum yapıldı
Tebrik ve Teşekkür Ederiz
İki güzel dostu Tebrik ederiz..ÇOk muhteşem bir çalışma olmuş. Hem Muhterem bey kardeşimi hem de Durdu Hocamı canı gönülden tebrik ediyor kutluyorum. Dosta vefa böyle olur... Aramızdan niye kıymetli arkadaşlarımız yetişti onları hem hayırla yad etmek hem de çalışmalarını dile getirip kayıt altına takdire şayan bir çalışmadır tebrik ediyorum
Yorum Ekleyen: Ahmet Sargın     2.11.2021 15:35:03
Kutlarım
Şair edip ve sanatkarlarımıza vefanın ilk örneklerini sunan ellerinize, dillerinize ve kaleminize sağlık; ömrünüze bereket
Yorum Ekleyen: Mustafa Yıldız     1.11.2021 14:55:01
...

sanalbasin.com üyesidir

ANA HABER GAZETE
www.anahaberyorum.com
İşin Doğrusu Burada...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
BAĞLANTILAR
KISAYOLLAR
anahaberyorum@hotmail.com
0312 230 56 17
0312 230 56 18
Strazburg Caddesi No:44/10 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Ay Yayınları
Ayizi Dergisi
Aliya İzzetbegoviç'i
Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri
Ana Sayfa
Yazarlarımız
İletişim
Künye
Web TV
Fotoğraf Galerisi
© 2019    www.anahaberyorum.com          Programlama: Murat Kaya