+A A -A

Sistemli Düşünmek

-A A +A

                Sistemli düşünmek sistemli davranmak sistemli yaşamak ve de sistemli ÜRETİM yapmak HAYATIN kozmik düzen içindeki vazgeçilmez DİSİPLİNLERİDİR.

                Çünkü HAYAT dediğimiz olgu

İçinde yaşadığımız şu küçücük dünyanın ait olduğumuz gezegenin ve de hareket ısı enerji ve ışık sistemlerinden oluşan akış ve oluş içindeki sürekli olarak genişleyen EVREN in kozmik düzeninin bir parçasıdır. Bu kozmik düzende hiçbir şey TESADÜFEN değildir bir ÖLÇÜ bir DENGE üzerinde madde ve canlı varlık akış ve oluşuna tekâmülünü tamamlamak üzere devam etmektedir. Evrende gördüğümüz müşahede ettiğimiz gözlemlediğimiz ve de aklettiğimiz her şey bir AYET bir MUCİZE dizeleridir asla bir rast gele düzen değildir.

                Eşyanın tabiatı bizlere göstermiştir ki

Madde ve canlı varlığın hayatında “israf ifsat fesat” asla yoktur her şey yerli yerinde bir “ölçü ve denge” üzerinden oluşmakta kullanılmakta üretilmekte ve de tüketilmektedir.

Madde kendi içinde sistemli olarak akış ve oluşunu sürdürüyor canlı varlık kendi genetik yapısı içinde sevki tabisi ile sosyal düzenini kuruyor ve ona göre hayatını idame ettiriyor

 İRADİ varlık olan İNSAN ise bu kozmik düzen ve denge içinde DÜZEN ve KAOS yönünde seçimini yaparak sürekli olarak bir o yana bir bu yana doğru sosyo ekonomik sosyo kültürel bir SAVRULMA içinde süreli hayatına devam ediyor.

Evren den insan varlığına -dış dünyadan iç dünya ya- insan varlığın dan evrenin akış ve oluşuna- iç dünyadan dış dünyaya- baktığımızda bir AÇMAZ bir ZITLIK bir ÇELİŞKİ gözükmektedir.

 Çünkü evrende ölçü ve denge üzerine oturtulmuş kozmik bir düzen bulunmaktadır İNSAN ın ferdi ve sosyal hayatında ise bir zorunluluk olmadığından serapa HÜR iradesi ile serbest davrandığından evren in kozmik düzeni ile kendi arasında zaman zaman ve de çoğu zaman çelişkiler açmazlar zıtlıklar görülebilmektedir.

Çünkü İNSAN “anasır ı erbaa” dan oluşan bünyesi ile bu evren in yeryüzündeki ARZ parçacığının AKIL ve RUH yüklü sorumlu varlığı ve ait olduğu toplumun sosyo kültürel ve de biyolojik bir parçasıdır. İnsan ın serbest ve hür iradesi ile davranış sergilemesi nedeni ile ferdi ve toplumsal hayatına sürekli olarak ilahi İRADE nin mesajları ile huzur ve refahı yönünde mesajlar verilmektedir. Ancak insan ın kendi beşeri iradesi ile bu mesaja kulak verip vermemekte serbestliği söz konusudur.

Onun içindir ki İSRAF İFSAD FESAT kavramları ile güzel AHLAK salih AMEL ahsenü AMEL kavramları ferdi ve toplumsal hayatımızın başat sınırlarını çizmekte ve davranış amaçlarını ve disiplinlerini oluşturmaktadır.

                DEĞERLİ okurlarımız

Şimdi sistemli DÜŞÜNMEK sistemli DAVRANMAK sistemli YAŞAMAK ve de sistemli olarak ÜRETİM yapmak üzerine yoğunlaşmak istiyorum.

“Düşünmeden hareket edilmez” ya da “Bin düşün bir yap” ya da “Akılsız başın cezasını ayaklar çeker” ya da “Akıllı düşünürken deli dereyi geçer” gibi kültür dünyamızda bizlere anlamlı mesajlar veren kelam ı kibar deyimlerimiz vardır.

“Hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? Gözünü çevir bir bak bir eksiklik bir ölçüsüzlük görebilir misin? Diye İLAHİ hitap olan “vahyi ilahi” de apaçık beyanları ile bizlere DÜŞÜNME ve AKLETME üzerinden “ölçü ve denge” mesajlarını vermekte ve de “ifrat ifsat israf” gibi sınırlar getirmekte “güzel ahlak salih amel ve ahsenü amel” gibi gayeler ortaya koymaktadır.

Sistemli DÜŞÜNMEK

Düşünmek her şeyden önce KAVRAMLAR aracılığı ile EŞŞYA ve HADİSAT üzerinden yapılmaktadır. Çünkü kavramlar eşya ve de hadisatın İSİMLERİDİR.

 Biz burada düşünmenin felsefi ve de ontolojik boyutu üzerinde duracak değiliz. Sadece DÜŞÜNMEK mekanizması üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz. Bu yoğunlaşmanın ana merkezini de BİLGİ ve HABER oluşturmaktadır. Çünkü bilgi hem kavramlar üzerinden hem hadisat üzerinden ve hem de HABER üzerinden doğruluğu ve de sıhhati test edilmesi gereken insan ve toplum için vazgeçilmez bir kılavuz zorunlu bir aydınlanmadır.

“Eğer DOĞRU söylüyor iseniz delilinizi getirin” ilahi buyruğu ile

Harf ve seslerden meydana gelen her SÖYLEM İN düşünce temellerinin doğru atılması ve de sağlam ve sağlıklı delillerinin de ortaya konması istenmektedir.

Burada kısaca bir DÜŞÜNCENİN sağlıklı temel paradigmalarının oluşturulması ve de sağlam ve doğru delillerinin ortaya konulması kast edilmektedir. Eğer bir düşünce eşya ve hadisat üzerinde yoğunlaşmış ise eşya ve hadisat üzerindeki DENEY GÖZLEM ve TECRÜBELERİN hangi yöntemle hangi sınırlar içinde ve hangi ortamda yapıldığının metodunun belirtilmesi gerekmektedir. Eğer düşünce bir HABER üzerinde yoğunlaşmak istiyor ise o zaman da haberin kaynaklarının doğruluğunun test edilmesi gerekmektedir.

Delilsiz temelsiz mesnetsiz sadece asparagas duyumlara dayalı bir HABER in BİLGİ değeri sıfır olduğu gibi bir ışık bir kılavuz bir aydınlanma olma amacından çıkarak ferdin ve toplumun dejenerasyonu ve dezenformasyonu ile saptırılması için birebir bir manipülasyon aracı haline dönüşecek demektir.

“Bir FASIK bir haber getirdiğinde onu araştırın” ilahi buyruğu da bu yanılsamaya dikkat çekmektedir.

EKLEKTİK bilgilerin de insan zihni için bir bilgi çöplüğü insan aklı için bir bilgi hammaliyesi anlamına gelir çünkü eklektik bilgiler ilgisiz tutarsız ilintisiz temelsiz delilsiz kısaca SİSTEMSİZ bir düşünce kırıntılarından oluşan bilgi hurdası yığınları anlamına gelir ki bir yamalı bohça misali gibidir.

Biz burada Düşünme eyleminin sağlam sağlıklı temellere dayanması ve de doğru delillerle ortaya konulması gerekliliğine dikkat çekmek istiyoruz çünkü doğru sağlıklı ve de sistemli düşünmeden doğru ve sağlıkla bir davranış tarzı da ortaya koyamayacağız demektir. Çünkü sistemli davranmak sistemli düşünmeyi gerekli kılar.

SİSTEMLİ DAVRANMAK

Sistemli davranmak bir HAREKET tarzıdır ki davranış kalıpları ile ortaya çıkar etki ya da tepki olarak zatını ve de muhatabını etkiler.

Her davranış kalıbı ise ya ihtiyaçlardan ve zaruretlerden ya da bilgiye dayalı olarak gelişir ya duygusal temelleri vardır ya da bir habere etki ya da tepki olarak ortaya konur.

Biz burada her davranış kalıbının hem doğru ve sağlıklı bilgiye dayalı olmasını hem vicdan ve kalp gibi duygusal temellerinin ölçülü ve de dengeli olması gerekliliğini hem de bir HABER karşısında haberin doğruluğunun test edilmeden bir tavır bir duruş bir tepki ortaya konulmaması gerektiğine dikkat çekmek istemekteyiz. Sistemli davranmaktan kastımız da her davranış kalıbımızın kısaca bu unsurlara dayanmasının sağlıklı olacağını söylemek istiyoruz.

Aşk sevgi nefret haset hırs kin intikam gibi aşırı hislerin duygusal temellerinin ifrat ve tefrit sınırlarına vardırıldığında savrulmanın mukadder olduğunun altını çizmiş olmaktayız. Toplumlarda birçok insan tipi bu aşırı hislerin ve savrulmaların kurbanı olmuş durumdadırlar.

Elbette ki insan ihtiyaçlarla ve zaruretlerle yüklü öncelikle duygusal bir varlık olarak ihtiyaçları ve hislerini dikkate alacak ve de hisleri ve ihtiyaçları ile hareket edecektir. Ancak hisler ve duygular aşırı olduğunda gem vurulamayan arzulara ve kötü alışkanlıklara dönüşebilecektir ki işte o zaman hem zatı ve hem de ilintili muhataplarına zarar verici hale gelecektir. Böylesine bir HALİN düzeltilmesi her zaman ihtiyaçlar karşılanarak problemler çözülerek ve de sağlıklı ve sağlam bilgiler ile doğru haber ve de vicdan devreye sokularak gerçekleştirilebilecektir.

SİSTEMLİ YAŞAMAK

Sistemli yaşamak sistemli düşünmenin ve de sistemli hareket etmenin gerekli kıldığı ve şartlarını oluşturduğu bir HAYAT tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir kişi sistemli düşünüp sistemli davranış kalıpları ortaya koyabiliyorsa ikircikli-ikiyüzlü- ve batıni davranmıyor ise şeffaf açık seçik yani İHLASLI olabiliyor ise o kişi sistemli bir HAYAT tarzı için gerekli şartları oluşturabilmiş demektir. Böylesi bir hayat tarzı ile kişi kendisi ailesi ve toplumsal dünyası için düzen kurucu bilge kişi öncü lider müteşebbis örnek şahsiyet olabilecek demektir.

Sistemli yaşamak

Mevcut DÜZEN in bir parçası olmak ya da müesses NİZAMIN bir aparatı olmak anlamına asla gelemez. Çünkü sistemli yaşamaktan kastımız eğer müesses nizam ve mevcut düzen kendi inanç kültür bilgi ve kavranış kodları ile uyuşma halinde ise ELEŞTİRİ hakkı saklı kalmak kayıt ve şartı ile UYUM ve DENGE söz konusu olacaktır aksi taktirde sistemli bir HAYAT tarzı ortaya koyabilen kişi şahsiyeti ile duygu ve düşünceleri ile davranış kalıpları ile tüm ruhu kalbi vicdani duyguları ile mevcut düzenin karşısında dimdik ayakta durabilecek bir duruş ortaya koyabilecek demektir aksi halde rüzgarın önündeki bir yaprak misali savrulup gitmekten başka bir işlevi olmayacaktır.

SİSTEMLİ ÜRETMEK

ÜRETMEK üreme kabiliyeti olan canlı hayatın en temel işlevidir.

Üretmeden yaşamak ve hayatı idame ettirmek İNSAN ve TOPLUM söz konusu olduğunda sadece tüketerek ve asalak olarak ÖZGÜRCE yaşamak mümkün gözükmemektedir. Üretmeden tüketenler ve asalak olarak yaşayanlar muhakkak surette başkalarının şartlarına bağımlı köleler olmaktan öte bir hayat tarzı onları beklememektedir.

Ben burada üretmenin zatı karakterine dikkat çekmek istiyorum.

Üretmek ISRAF etmeden ÇEVREYİ kirletmeden canlıya bitki örtüsüne ve sosyal dokulara kültürlere ve de eko sistemlerine zarar vermeden hava su toprak enerji ve gıda kaynaklarını tahrip etmeden en verimli ve en kaliteli bir ÜRÜN ortaya koyabilme kabiliyetinden ve de sorumluluğundan bahsetmekteyim.

Kısaca her bir başlık bir araştırma ve makale konusu

Ancak ben burada meramımı kısa başlıklar altında ortaya koyma ihtiyacı hissettiğimden sistemli DÜŞÜNMENİN sistemli DAVRANMANIN sistemli YAŞAMANIN ve de sistemli ÜRETMENİN keyfiyetini ortaya koyabilmiş isem kendimi bahtiyar hissetmiş olacağım.

Çünkü ben bu başlıkları kendim için bir HAYAT tarzı olarak yaşamaya çalışmakta olan biriyim.

“Tertip ve düzen tedbir ve tasarruf” ilkeleri “BİLGİ ve HABER kaynaklarının” sıhhatinin test edilmesi “ÖLÇÜ ve DENGE” prensipleri kendimi bildim bileli hayatımda uyguladığım vazgeçilmezlerim olarak bana her daim yardımcı olmuşlar ve ifrat ve tefritlere savrulmadan beni en derin badirelere düşmeme de en yakın arkadaşım olmuşlardır.

İsrafa kaçmadan ifsata düşmeden ifrat ve tefritlerde savrulmadan hayatlarını güzel ahlak ile davranış kalıplarına döken sağlıklı bilgiler ile disiplinize eden salih amel ve ahsenü amel ÜRETİMLER ile taçlandıran refah ve kurtuluşu yüksek bir toplumda yaşamayı RABBİM cümle ümmeti Muhammed’e nasip ve müyesser eylesin duası ve niyazı ile.  

Vesselam.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 09.07.2017 - 17:25 -683-
Bu sayfayı paylaşın :